ക്ലോസ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്

ഇ-മെയില്‍ : dpalpy[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772252496
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252496