ക്ലോസ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്, സെക്രട്ടറി

ഇ-മെയില്‍ : naleenafa[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌
മൊബൈല്‍ നം. : 8089234070
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253836