ക്ലോസ്

ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ


ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772242283
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 2242283