ക്ലോസ്

ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : ghalappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസർ
മൊബൈല്‍ നം. : 9946715724
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772253324