ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് സി എച്ച് സി

ഇ-മെയില്‍ : chckurathikad[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04792328476
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792328476