ക്ലോസ്

കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)

ഇ-മെയില്‍ : dycealp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772246639