ക്ലോസ്

ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ

ഇ-മെയില്‍ : nodalalp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ
മൊബൈല്‍ നം. : 9847922492
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 9847922492