ക്ലോസ്

എ.നദീര്‍

ഇ-മെയില്‍ : irrsdnmvk[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447726830
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792343011