ക്ലോസ്

എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ്

ഇ-മെയില്‍ : eerbalp[dot]pwdkerala[at]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ്
മൊബൈല്‍ നം. : 8086395041
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251789