ക്ലോസ്

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

ഇ-മെയില്‍ : eialappuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 04772252229
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252229