ക്ലോസ്

സൂരജ് ഷാജി ഐ എ എസ്

ഇ-മെയില്‍ : rdoalappuzha[at]yahoo[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സബ് കളക്ടർ ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772263441
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772263441