ക്ലോസ്

അമ്പിളി.പി

ഇ-മെയില്‍ : scochertala[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9497679426
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782821195