ക്ലോസ്

റവന്യൂ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

റവന്യൂ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) 04772251675 04772251675 ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp@gmail.com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ തഹസില്‍ദാര്‍( ഭൂരേഖ) അമ്പലപ്പുഴ 8547612101 04772253771 താലുക്ക് ഓഫീസ്, കിടങ്ങാപ്പരംബ്, ആലപ്പുഴ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം, ചേര്‍ത്തല ഇലക്ഷന്‍ ചേര്‍ത്തല 04782820304 04782820304 ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡര്‍ ഒാഫീസ് ആലപ്പുഴ 04772253283 04772253283 ആലപ്പുഴ
സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല സ്പെ.തഹസില്‍ദാര്‍ എല്‍ എ(എന്‍.എച്ച്) ചേര്‍ത്തല 04782823203 04782823203 ചേര്‍ത്തല ,ആലപ്പുഴ
ആര്‍.ഡി.ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍ ആര്‍.ഡി.ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍ 9447495003 0479-245225 ചെങ്ങന്നൂര്‍
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) 8547010046 2251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA) 8547610043 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) 8547610044 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ