ക്ലോസ്

റവന്യൂ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

റവന്യൂ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഹരിത വി. കുമാർ ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp.ker@nic.in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍ nodalalp@gmail.com 9400482968 9400482968 കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ
ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ nodalalp@gmail.com 9847922492 9847922492 ഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് ആലപ്പുഴ കേരളം – 688001
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഒാഫ് സര്‍വ്വേ(ചെങ്ങന്നൂര്‍) 04792451554 04792451554 ചെങ്ങന്നൂര്‍,ആലപ്പുഴ
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ 8547610052 04772252359 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ 8547610051 04772252580 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) 8547610047 8547610047 ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 04772251549 8547610042 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
സ്പെഷ്യല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ എല്‍ എ (എന്‍ എച്ച്) സ്പെഷ്യല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ എല്‍ എ (എന്‍ എച്ച്) 8547610050 04772254313 ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ എല്‍ ആര്‍ ആന്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ആലപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ എല്‍ ആര്‍ ആന്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ആലപ്പുഴ 8547610048 8547610048 ആലപ്പുഴ