ക്ലോസ്

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ dahoalp.ker@nic.in 04772252285 04772252285 ബോട്ട് ജെട്ടി, ആലപ്പുഴ