ക്ലോസ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം bdochm@yahoo.co.in 04772702294 04772702294 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചമ്പക്കുളം,തെക്കേകര-688503
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ആര്യാട് aryadbdo@gmail.com 04792472044 04792472044 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ആര്യാട് കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ -688522
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍ bdochr@gmail.com 04792464298 04792464298 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, പുലിയൂര്‍ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ - 689510
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,ഹരിപ്പാട് nregs_hpd@yahoo.com 04792862445 04792862445 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,ഹരിപ്പാട്,മണ്ണാറശാല പി.ഒ.,690550
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,പട്ടണക്കാട് bdo_ptkd@yahoo.co.in 04782592249 04782592249 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,പട്ടണക്കാട്,പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,688501
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി bdo_thycattussery@yahoo.com 04782523010 04782523010 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി,പാണാവള്ളി-688556
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട് bdo_veliyanad@yahoo.in 04772705542 04772705542 ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസ്,വെളിയനാട്,രാമങ്കരി പി.ഒ.,689590
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി bdonregakan@gmail.com 04782862445 04782862445 0478-2862445 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, കഞ്ഞിക്കുഴി,എസ് എല്‍ പുരം പി.ഒ,688582
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മാവേലിക്കര bdo_mvk@yahoo.in 0479-2303457 0479-2303457 0479-2305880 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര,മാവേലിക്കര പി.ഒ,690101
ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളം ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മുതുകുളം bdomuthukulam@gmail.com 0479-2473719 0479-2473719 0479-2473719 ബ്ലോക്ക്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസ്, മുതുകുളം, മുതുകുളം പി.ഒ,690506