ക്ലോസ്

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഡോ. രേണു രാജ് ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp.ker@nic.in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001