ക്ലോസ്

ആരോഗ്യം

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ആരോഗ്യം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സുപ്രണ്ട്‌, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം സുപ്രണ്ട്‌, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം dr.santhoshraghavan@gmail.com 9447008161 04772282367 ടി.ഡി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ) ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ dmohomoeoalp@kerala.gov.in 9447909391 04772252965 04712302160 മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ആലപ്പുഴ