ക്ലോസ്

ആരോഗ്യം

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ആരോഗ്യം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി വീയപുരം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcveeyapuram@gmail.com 9526620920 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
ക്ലാര്‍ക്ക് പിഎച്ച്സി വീയപുരം ക്ലാര്‍ക്ക് phcveeyapuram@gmail.com 04792318533 04792318533 പി എച്ച് സി , വീയപുരം
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പിഎച്ച്സി പുന്നപ്ര വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcpunnapranorth@gmail.com 9447017298 04772282255 പി എച്ച്‌ സി , പുന്നപ്ര വടക്ക്
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phcambalappuzhanorth@gmail.com 9447856372 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് phcambalappuzhanorth@gmail.com 04772266538 04772266538 പി എച്ച്‌ സി , അമ്പലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി ക്ലാര്‍ക്ക് mophcpallippad@gmail.com 04792409096 04792409096 പി എച്ച് സി , പള്ളിപ്പാട്
ബയോളജിസ്റ്റ് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് nfcpalapuzha@gmail.com 9497633725 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
ക്ലാര്‍ക്ക് ഡി വി സി യുണിറ്റ് ക്ലാര്‍ക്ക് nfcpalapuzha@gmail.com 04772230815 04772230815 ഡി വി സി യുണിറ്റ് , ആലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് ലാബ്‌ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ phlabalappuzha@gmail.com 9495800245 04772230128 പി എച്ച് ലാബ്‌ , അമ്പലപ്പുഴ
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ mophcpallippad@gmail.com 9496815939 04792409096 പി എച്ച്‌ സി , പള്ളിപ്പാട്