ക്ലോസ്

35-അമ്പലപ്പുഴ

നമ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ പേര് സ്ഥാനം
1 അമ്പലപ്പുഴ ബിന്ദു  ബൈജു മെമ്പര്‍
2 അമ്പലപ്പുഴ  ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജ് അനിത സതീഷ്‌ മെമ്പര്‍
3 അറവുകാട് ഗീത ബാബു മെമ്പര്‍
4 ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസ് ബിബി. യു.വിദ്യ (ബിബി വിധ്യനന്തന്‍ ) മെമ്പര്‍
5 കാക്കാഴം പ്രജിത്ത് കുമാര്‍ (പ്രജിത്ത് കരിക്കല്‍) പ്രസിഡന്റ്‌
6 കരൂര്‍ മായാദേവി (വി.ടി.മായാദേവി) മെമ്പര്‍
7 എം സി എച്ച് മുഹമ്മദ്‌ കബീര് (യു.എം.കബീര്‍) മെമ്പര്‍
8 പോളി ടെക്നിക് റോസ് ധലീമ മെമ്പര്‍
9 പുന്നപ്ര കെ.എം. ജുനൈദ് മെമ്പര്‍
10 പുറക്കാട് പി . സാബു മെമ്പര്‍
11 തോട്ടപ്പള്ളി രാജേശ്വരി കൃഷ്ണ്ന്‍ മെമ്പര്‍
12 വാടക്കല്‍ എന്‍. മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍
13 വണ്ടാനം രാജിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌