ക്ലോസ്

വെള്ളപ്പൊക്കം 2020 – താലൂക്ക് തല കണ്ട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

 

കുട്ടനാട് -0477-2702221

കാർത്തികപ്പള്ളി- 0479-2412797

അമ്പലപ്പുഴ- 0477-2253771

ചെങ്ങന്നൂർ- 0479-2452334

ചേർത്തല- 0478- 2813103

മാവേലിക്കര- 0479-2302216