ക്ലോസ്

ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും, ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 03/02/2020

24×7 കൺട്രോൾ റൂം