ക്ലോസ്

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍

സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
ക്രമ നം പേര് പാര്‍ട്ടി
1 അഡ്വ.ഡി.വിജയകുമാര്‍ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ്
2 അഡ്വ.പി.എസ്.ശ്രീധരന്‍പിള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി
3 സജി ചെറിയാന്‍ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(മാർക്സിസ്റ്റ്)
4 ജിജി പുന്തല രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍
5 മധു ചെങ്ങന്നൂര്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
6 രാജീവ് പള്ളത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി
7 സുഭാഷ് നാഗ അംബേദ്കറൈറ്റ് പാ൪ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ
8 അജി.എം.ചാലാക്കേരി സ്വതന്ത്രന്‍
9 അഡ്വ.ഉണ്ണി കാ൪ത്തികേയ൯ സ്വതന്ത്രന്‍
10 എം.സി.ജയലാല്‍ സ്വതന്ത്രന്‍
11 മുരളി നാഗ സ്വതന്ത്രന്‍
12 മോഹനന്‍ ആചാരി സ്വതന്ത്രന്‍
13 ശിവപ്രസാദ്‌ ഗാന്ധി കെ.എം സ്വതന്ത്രന്‍
14 ശ്രീധര൯പിള്ള സ്വതന്ത്രന്‍
15 എ.കെ.ഷാജി സ്വതന്ത്രന്‍
16 സോമനാഥ വാര്യ൪.ടി.കെ സ്വതന്ത്രന്‍
17 സ്വാമി സുഖാകാശ് സരസ്വതി സ്വതന്ത്രന്‍