ക്ലോസ്

വെണ്മണി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചങ്ങമല രശ്മി സി മെമ്പര്‍
2 ഇലത്തുമേപ്പുറം സുരേഷ് കുമാര്‍(സുരേഷ് ആറ്റിപ്പള്ളത്ത്) മെമ്പര്‍
3 കക്കട ശ്രീലത മെമ്പര്‍
4 കോടുകുളഞ്ഞിക്കറോഡ് അനില്‍കുമാര്‍ (ഉണ്ണി) മെമ്പര്‍
5 പടിഞ്ഞാട്ടമുറി മറിയാമ്മ ചെറിയാന്‍ മെമ്പര്‍
6 പരച്ചന്ത അജിത (അജിതാ മോഹന്‍) മെമ്പര്‍
7 പൊയ്ക ഷൈല (ഷൈലജ വിജയന്‍) മെമ്പര്‍
8 പുലക്കടവ് അജിതകുമാരി മെമ്പര്‍
9 പുന്തല സൌത്ത് രാജേഷ് കുമാര്‍(രാജേഷ് കെ ആര്‍) മെമ്പര്‍
10 പുന്തലത്തഴം എന്‍ ആര്‍ ശ്രീധരന്‍ (ചക്കാലില്‍) മെമ്പര്‍
11 ഉളിയത്തറ ഉമാദേവി എസ് മെമ്പര്‍
12 വരമ്പുര്‍ ലെജു കുമാര്‍ (കരിങ്കുഴിയില്‍) മെമ്പര്‍
13 വെണ്‍മണി ശ്രീകുമാര്‍ (ശ്രീകുമാര്‍ കോയിപ്പുറം) മെമ്പര്‍
14 വെണ്‍മണി കിഴക്കുംമുറി മഞ്ജുളാ ദേവി(മഞ്ജു ശ്രീകുമാര്‍) മെമ്പര്‍
15 വെണ്‍മണി തഴം അനിലാ കുമാരി മെമ്പര്‍