ക്ലോസ്

വില്ലേജുകള്‍(93)

റവന്യു ഡിവിഷന്‍ – ആലപ്പുഴ, താലൂക്ക് – ചേര്‍ത്തല
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍
1 അരൂക്കുറ്റി 04782187138 8547612218
2 അരൂര്‍ 04782871435 8547612212
3 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ ഇല്ല 8547618422
4 ചേര്‍ത്തല വടക്ക് 04782818514 8547612203
5 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് 04782818513 8547612204
6 എഴുപുന്ന 04782561824 8547612219
7 കടക്കരപ്പള്ളി 04782181154 8547612211
8 കഞ്ഞിക്കുഴി 04782869618 8547612209
9 കോടംതുരുത്ത് 04782561822 8547612220
10 കൊക്കോതമംഗലം 04782818515 8547612208
11 കുത്തിയതോട് 04782561821 8547612213
12 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 04782860843 8547612210
13 പള്ളിപ്പുറം 04782552328 8547612215
14 പാണാവള്ളി 04782522455 8547612217
15 പട്ടണക്കാട് 04782594799 8547612207
16 പെരുമ്പളം 04782561822 8547612220
17 തണ്ണീര്‍മുക്കം വടക്ക് 04782583991 8547612205
18 തണ്ണീര്‍മുക്കം തെക്ക് 04782868660 8547612206
19 തുറവൂര്‍ തെക്ക് 04782561823 8547612214
20 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 04782534272 8547612216
21 വയലാര്‍ഈസ്റ്റ്‌ 0478254899 8547612202
റവന്യു ഡിവിഷന്‍ ആലപ്പുഴ, താലൂക്ക് -അമ്പലപ്പുഴ
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍
1 ആലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറ് 04772237198 8547612107
2 അമ്പലപ്പുഴ 04772271650 8547612102
3 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഇല്ല 8547618423
4 ആര്യാട് തെക്ക് 04772234630 8547612110
5 കലവൂര്‍ 04782869135 8547612111
6 കരുമാടി 04772271660 8547612112
7 കോമളപുരം 04772258828 8547612108
8 മണ്ണഞ്ചേരി 04772290900 8547612114
9 മുല്ലക്കല്‍ 04772230192 8547612104
10 പറവൂര്‍ 04772269650 8547612105
11 പാതിരപ്പള്ളി 04772249223 8547612103
12 പഴവീട്‌ 04772267470 8547612113
13 പുന്നപ്ര 04772288370 8547612106
14 പുറക്കാട് 04772271670 8547612109
റവന്യു ഡിവിഷന്‍ – ആലപ്പുഴ, താലൂക്ക് – കുട്ടനാട്
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍
1 ചമ്പക്കുളം 04772615650 8547611904
2 എടത്വ 04772210255 8547611907
3 കൈനകരി വടക്ക് 04772725542 8547611909
4 കൈനകരി തെക്ക് 04772725541 8547611908
5 കാവാലം 04772748030 8547611911
6 കുന്നുമ്മ 04772747016 8547611913
7 മുട്ടാര്‍ 04772219821 8547611906
8 നെടുമുടി 04772617053 8547611905
9 നീലമ്പേരൂര്‍ 04772710928 8547611914
10 പുളിങ്കുന്ന് 04772615649 8547611910
11 രാമങ്കരി 04772704630 8547611912
12 തകഴി 04772275599 8547611903
13 തലവടി 04772210253 8547611902
14 വെളിയനാട് 04772753649 8547611915
റവന്യു ഡിവിഷന്‍ – ചെങ്ങന്നൂര്‍, താലൂക്ക് – കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍
1 ആറാട്ടുപുഴ 04792489240 8547611607
2 ചേപ്പാട് 04792400202 8547611609
3 ചെറുതന 04792418547 8547611615
4 ചിങ്ങോലി 04792485933 8547611611
5 ഹരിപ്പാട്‌ 04792418545 8547611613
6 കണ്ടല്ലൂര്‍ 04792433600 8547611606
7 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 04792486300 8547611616
8 കരുവാറ്റ 04792141208 8547611618
9 കായംകുളം 04792441090 8547611603
10 കീരിക്കാട്‌ 04792437001 8547611605
11 കൃഷ്ണപുരം 04792441211 8547611610
12 കുമാരപുരം 04792418546 8547611617
13 മുതുകുളം 04792470450 8547611608
14 പള്ളിപ്പാട് 04792407693 8547611612
15 പത്തിയൂര്‍ 04792436017 8547611604
16 പുതുപ്പള്ളി 04792445700 8547611602
17 തൃക്കുന്നപ്പുഴ 04792480360 8547611619
18 വീയപുരം 04792318439 8547611614
റവന്യു ഡിവിഷന്‍- ചെങ്ങന്നൂര്‍, താലൂക്ക് – ചെങ്ങന്നൂര്‍;
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍
1 ആല 04792362526 8547611811
2 ചെങ്ങന്നൂര്‍ 04792452650 8547611802
3 ചെറിയനാട് 04792351990 8547611810
4 എണ്ണക്കാട് 04792466161 8547611812
5 കുരട്ടിശ്ശേരി 04792310914 8547611808
6 മാന്നാര്‍ 04792310913 8547611807
7 മുളക്കുഴ 04792467515 8547611803
8 പാണ്ടനാട്‌ 04792450332 8547611805
9 പുലിയൂര്‍ 04792466168 8547611809
10 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ 04792426700 8547611806
11 വെന്മണി 04792352016 8547611804
റവന്യു ഡിവിഷന്‍- ചെങ്ങന്നൂര്‍, താലൂക്ക് – മാവേലിക്കര
ക്രമ നം. വില്ലേജുകള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നമ്പര്
1 ഭരണിക്കാവ് 04792331400 8547611712
2 ചെന്നിത്തല 04792324079 8547611705
3 ചുനക്കര 04792378277 8547611716
4 കുന്നമംഗലം 04792340209 8547611703
5 കറ്റാനം 04792331500 8547611713
6 മാവേലിക്കര 04792340208 8547611706
7 നൂറനാട് 04792375820 8547611714
8 പാലമേല്‍ 04792389800 8547611715
9 പെരിങ്ങാല 04792347778 8547611702
10 താമരക്കുളം 04792371868 8547611711
11 തഴക്കര 04792340223 8547611708
12 തെക്കേക്കര 04792327778 8547611707
13 തൃപ്പെരുംതുറ 047923240798 8547611704
14 വള്ളികുന്നം 04792338151 8547611710
15 വെട്ടിയാര്‍ 8547611709