ക്ലോസ്

ലോകസഭ മണ്ഡലങ്ങള്‍

ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ (2)
ക്രമ നം. മണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് മണ്ഡലം
1 15 ആലപ്പുഴ
2 16 മാവേലിക്കര(എസ്.സി.)
ലോകസഭാ മണ്ഡലം : 15-ആലപ്പുഴ – നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ (7)
ക്രമ നം. മണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് മണ്ഡലം
1 102 അരൂര്‍
2 103 ചേര്‍ത്തല
3 104 ആലപ്പുഴ
4 105 അമ്പലപ്പുഴ
5 107 ഹരിപ്പാട്
6 108 കായംകുളം
7 116 കരുനാഗപ്പള്ളി
ലോകസഭാ മണ്ഡലം : 16- മാവേലിക്കര(എസ്.സി.) – നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്‍ (7)
ക്രമ നം. മണ്ഡലത്തിന്റെ കോഡ് മണ്ഡലം
1 99 ചങ്ങനാശ്ശേരി
2 106 കുട്ടനാട്
3 109 മാവേലിക്കര
4 110 ചെങ്ങനൂര്‍
5 118 കുന്നത്തൂര്‍ (എസ്.സി.)
6 119 കൊട്ടാരക്കര
7 120 പത്തനാപുരം