ക്ലോസ്

രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പത്രക്കുറിപ്പ് (01-09-2023-01) 01/09/2023 കാണുക (95 KB)
ചക്കുളത്തുക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 02/09/2023 കാണുക (3 MB)
എൻ.എച്ഛ്.പവറ്ഹൗസ് – മുതലകുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമാണം – എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം 02/09/2023 കാണുക (84 KB)
കെ. സി പാലം നിർമ്മാണം സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 22/08/2023 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (83 KB)
കായംകുളം-ഓച്ചിറ LC- 42 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം – ഫോറം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 21/08/2023 കാണുക (129 KB)
കെ.സി പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം 19/08/2023 കാണുക (158 KB)
മനോരമ കവല വികസനം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വിജ്ഞാപനം 19/08/2023 കാണുക (276 KB)
വയലാർ – പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക് റോഡ് / പാലം നിർമ്മാണം അഡിഷണൽ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘത പഠന റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 18/08/2023 കാണുക (414 KB)
കന്നിശകടവ് പാലം നിർമ്മാണം – പ്രാരംഭ വിജ്ഞാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് 17/08/2023 കാണുക (224 KB)
എൻ.എച് വയലാർ ജംക്ഷൻ മുതൽ പള്ളിപ്പുറം ഇൻഫോപാർക്ക് വരെയുള്ള പാലം/റോഡ് നിർമ്മാണം – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 14/08/2023 കാണുക (439 KB)