ക്ലോസ്

രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചാലേച്ചിറ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം അറിയിപ്പ്-ഫോം 4 14/03/2023 കാണുക (148 KB)
വാലിൽ കോളനയിലേക്കുള്ള വഴി വികസനം – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 10/03/2023 കാണുക (163 KB)
പത്രക്കുറിപ്പ് (08-03-2023-01) 08/03/2023 കാണുക (84 KB)
ചാത്തങ്കരി കോൺകോർഡ് പാലം – ഫോം 7 07/03/2023 കാണുക (194 KB)
ശാർങ്ങക്കാവ് പാലം-ഫോം 4 അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ 07/03/2023 കാണുക (234 KB)
ചക്കുളത്തുകാവ് പാലം നിർമ്മാണം – ഫോറം നമ്പർ 4 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 06/03/2023 കാണുക (983 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 04/03/2023 കാണുക (181 KB)
കുത്തിയതോട് പാലം നിർമ്മാണം – ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 04/03/2023 കാണുക (193 KB)
കാക്കാത്തുരുത് പാലം നിർമ്മാണം-ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 04/03/2023 കാണുക (302 KB)
നങ്ങിയാർകുളങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപാലം നിർമ്മാണം-വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 03/03/2023 കാണുക (1 MB)