ക്ലോസ്

രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മനോരമ കാവല വികസനം – ഫോം നമ്പർ 10 – തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം. 29/01/2024 കാണുക (88 KB)
മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം – 11(1) വിജ്ഞാപനം 29/01/2024 കാണുക (100 KB)
24.01.2024 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 24/01/2024 കാണുക (168 KB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലം നിർമ്മാണം – 11(1) വിജ്ഞാപനം. 19/01/2024 കാണുക (81 KB)
കായംകുളം മുട്ടേൽപാലം നിർമ്മാണം – വിദക്ത സമിതി റിപ്പോർട്ട് – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 19/01/2024 കാണുക (366 KB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (366 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – ചർച്ച് പാലം % അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ – 7 പ്രാരംഭാവിജ്ഞാപനം. 18/01/2024 കാണുക (163 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമ്മാണം – ഫോം നമ്പർ 7- പ്രാരംഭവിജ്ഞാപനം. 18/01/2024 കാണുക (139 KB)
ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോംപൗണ്ടിൽ അപകട ഭീക്ഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന 15 മരങ്ങൾ മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചു പട്ടിക പ്രകാരം ഉള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു എടുക്കുന്നതിനു റീ- ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. 16/01/2024 കാണുക (82 KB)
കാവാലം – തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമ്മാണം രണ്ടാംഘട്ടം – ഫോം നമ്പർ 10 പ്രഖ്യാപനം. 15/01/2024 കാണുക (125 KB)
കുട്ടനാട് താലൂക്ക് – ഗോവേന്ദാ പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല വിദക്ദ സമിതി – ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം. 12/01/2024 കാണുക (83 KB)