ക്ലോസ്

രേഖകള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ക്യാമ്പയിൻ രൂപരേഖ 29/11/2021 കാണുക (418 KB)
കെകെഇഎം തൊഴിൽ മേള – തിയതിയും സ്ഥലവും പട്ടികയും 29/11/2021 കാണുക (313 KB)
തൊഴിൽ മേള രൂപീകരണ കമ്മിറ്റി 29/11/2021 കാണുക (353 KB)
തൊഴിൽ മേള – കമ്മിറ്റി 29/11/2021 കാണുക (353 KB)
29-11-2021-01 29/11/2021 കാണുക (487 KB)
28-11-2021-01 28/11/2021 കാണുക (424 KB)
27-11-2021-04 27/11/2021 കാണുക (407 KB)
27-11-2021-03 27/11/2021 കാണുക (332 KB)
27-11-2021-02 27/11/2021 കാണുക (434 KB)
27-11-2021-01 27/11/2021 കാണുക (490 KB)