ക്ലോസ്

രാമന്‍കരി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 മാമ്പഴക്കരി കിഴക്ക് സുശീലാ ബാബു മെമ്പര്‍
2 മാമ്പഴക്കരി സെന്റര്‍ സജീവ് ഉതുംതറ മെമ്പര്‍
3 മാമ്പഴക്കരി തെക്ക് വിഷ്ണു വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
4 മാമ്പഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ്‍‍ ബിന്നിമോള്‍ (മോളമ്മ) മെമ്പര്‍
5 മണലടി സിബി മൂലംകുന്നം മെമ്പര്‍
6 രാമന്‍കരി വടക്ക് അനിയമ്മ സേവ്യര്‍ മെമ്പര്‍
7 ഊരുകരി റ്റി നളിനി മെമ്പര്‍
8 ഊരുകരി വടക്ക് ബിജു സി കെ മെമ്പര്‍
9 പുതുക്കരി മഞ്ജു മെമ്പര്‍
10 രാമന്‍കരി ടൌണ്‍ ജോസഫ് ചെക്കോടന്‍ മെമ്പര്‍
11 വേഴപ്ര സെന്റര്‍ അന്നമ്മ (സലിമ്മ) മെമ്പര്‍
12 വേഴപ്ര കിഴക്ക് അശോക് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 വേഴപ്ര പടിഞ്ഞാറ് സുമാ സത്യന്‍ മെമ്പര്‍