ക്ലോസ്

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ – 6
ക്രമ നം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിലാസം ഫോണ്‍ ഇ-മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ആലപ്പുഴ പി.ഓ.
ആലപ്പുഴ – 688001
0477-2251792 ecretaryalappuzha@gmail[dot]com www.alappuzhamunicipality.in
2 ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ചെങ്ങന്നൂർ പി.ഓ.
ആലപ്പുഴ -689121
0479-2450544 seccgnrmlty@gmail[dot]com www.chengannurmunicipality.in
3 ചേർത്തല ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ചേർത്തല പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ – 688524
0478-2822536 secretarycmc@gmail[dot]com www.cherthalamunicipality.in
4 കായംകുളം കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
കായംകുളം പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ-690502
0479-2445060 kylmsecretary@gmail[dot]com www.kayamkulammunicipality.in
5 മാവേലിക്കര മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
മാവേലിക്കര പി.ഒ.
ആലപ്പുഴ-690101
0479-2302218 secretarymmc@gmail[dot]com www.mavelikaramunicipality.in
6 ഹരിപ്പാട് ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ടൗൺ ഹാൾ ജം.
ഹരിപ്പാട് – 690514
0479-2412766 secretaryharipad@gmail[dot]com ( നിര്‍മ്മാണത്തില്‍)