ക്ലോസ്

ബ്ലോക്കുകള്‍


ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് – 12
ക്രമ നമ്പര്‍ ബ്ലോക്ക് വിലാസം ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ -മെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സനാതനപുരം – 688003
0477 2267205 bdoamb@yahoo[dot]in www.lsgkerala.in/ambalapuzhablock
2 ആര്യാട് ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കലവൂര്‍ -688522
0477-2292425 aryadbdo@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/aryadblock
3 ഭരണിക്കാവ് ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചാരുമൂട്-690505
0479 2382351 bdobkv@yahoo[dot]com www.lsgkerala.in/bharanickavublock
4 ചമ്പക്കുളം ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തെക്കേക്കര-688503
0477-2702294 bdochm@yahoo[dot]co[dot]in www.lsgkerala.in/chambakkulamblock
5 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്
പുലിയൂര്‍
0479 2464298 bdochr@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chengannurblock
6 ഹരിപ്പാട് ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മണ്ണാറശാല-690550
0479-2413890 nregs_hpd@yahoo[dot]com www.lsgkerala.in/haripadblock
7 കഞ്ഞിക്കുഴി കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
എസ് എല്‍ പുരം-688582
0478-2862445 bdonregakan@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kanjikuzhyblock
8 മാവേലിക്കര മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മാവേലിക്കര-690101
0479-2303457 bdo_mvk@yahoo[dot]in www.lsgkerala.in/mavelikarablock
9 മുതുകുളം മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മുതുകുളം-690506
0479-2472044 bdomth@sancharnet[dot]in www.lsgkerala.in/muthukulamblock
10 പട്ടണക്കാട് പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പട്ടണക്കാട്-688501
0478-2592249 bdo_ptkd@yahoo[dot]co[dot]in www.lsgkerala.in/pattanakkadblock
11 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പാണാവള്ളി-688556
0478-2523010 bdo_thycattussery@yahoo[dot]com www.lsgkerala.in/thycattusseryblock
12 വെളിയനാട് വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
രാമങ്കരി-689590
0477-2705542 bdo_veliyanad@yahoo[dot]in www.lsgkerala.in/veliyanadblock