ക്ലോസ്

പാലമേല്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അദികാട്ടുകുളങ്ങരവടക്ക് വാര്‍ഡ് ബി ജയദേവന്‍ മെമ്പര്‍
2 അദികാട്ടുകുളങ്ങര തെക്ക് വാര്‍ഡ് എം മുഹമ്മദലി മെമ്പര്‍
3 അദികാട്ടുകുളങ്ങര ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ് സീനത്ത് താവളത്തില്‍ മെമ്പര്‍
4 എരുമക്കുഴി വാര്‍ഡ് എസ് രാധിക മെമ്പര്‍
5 ഫാക്ടറി വാര്‍ഡ് എന്‍ എന്‍ വിജയന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍
6 കഞ്ചുക്കോട് വാര്‍ഡ് ഒാമന വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
7 കാവുംപാട്ട് വാര്‍ഡ് എസ് രജനി മെമ്പര്‍
8 കുടശനാട് വാര്‍ഡ് സുസമ്മ ചാക്കോ മെമ്പര്‍
9 മാമ്മൂട് വാര്‍ഡ് ഒാമനക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍
10 മാട്ടപ്പള്ളി വാര്‍ഡ് ജെ ഒാമന മെമ്പര്‍
11 മുകളുവിള വാര്‍ഡ് ടി ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
12 മുതുകാട്ടുകര വാര്‍ഡ് സോമലത മെമ്പര്‍
13 നൂറനാട് ടൌണ്‍ വാര്‍ഡ് ആര്‍ മഞ്ജു മെമ്പര്‍
14 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് സുനി മെമ്പര്‍
15 പള്ളിക്കല്‍ വാര്‍ഡ് കെ ബിജു മെമ്പര്‍
16 പനയില്‍ വാര്‍ഡ് ശ്രീനി പനയില്‍ മെമ്പര്‍
17 പയ്യനല്ലൂര്‍ വാര്‍ഡ് കെ എം വിശ്വനാഥന്‍ മെമ്പര്‍
18 പുളിക്കുന്ന് വാര്‍ഡ് പ്രസന്ന മെമ്പര്‍
19 ഉളവുകാട് വാര്‍ഡ് ലളിതാ രവി മെമ്പര്‍