ക്ലോസ്

പാണ്ടനാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഇല്ലിമല ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ് ( ജോജി പിന്ദ്രങ്കോട്) മെമ്പര്‍
2 കീഴ്മന്‍മഴി കിഴക്ക് ബാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
3 കീഴ്മന്‍മഴി പടിഞ്ഞാറ്‍ പി കെ അനിതകുമാരി മെമ്പര്‍
4 മാടവന ഹാന്‍സി മാത്യു മെമ്പര്‍
5 മിത്രാമഠം എം എസ് രാധാക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
6 മുതവഴി സ്മിതാ ജയന്‍ മെമ്പര്‍
7 പാണ്ടനാട് കോട്ടയം ഫിലോമിന മെമ്പര്‍
8 പാണ്ടനാട് കിഴക്ക് ടി ഡി മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍
9 പാണ്ടനാട് പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍
10 പ്രാമാട്ടക്കര ഷേര്‍ലി മാത്യു മെമ്പര്‍
11 പ്രയാര്‍ ശിവന്‍കുട്ടി എെലരത്തില്‍ മെമ്പര്‍
12 വന്‍മഴി കിഴക്ക് ജേക്കബ് പി സി  ( ജോജി പിളങ്ങാട്ടില്‍ ) മെമ്പര്‍
13 വന്‍മഴി പടിഞ്ഞാറ്‍ ആഷ മെമ്പര്‍