ക്ലോസ്

പള്ളിപ്പാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 കൊടുന്ദാര്‍ റ്റി കെ സുജാത മെമ്പര്‍
2 കോനുമഠം മണി പ്രഭാകരന്‍ മെമ്പര്‍
3 കോട്ടയ്ക്കകം അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4 കോട്ടയ്ക്കകം പടിഞ്ഞാറ് രാധാ സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
5 കുരീത്തറ പീറ്റര്‍ തോമസ്സ് മെമ്പര്‍
6 മരങ്ങാട്ടുവിള ശ്യാം ശങ്കര്‍ മെമ്പര്‍
7 നടുവട്ടം ശ്രീലത മെമ്പര്‍
8 നീണ്ടൂര്‍ രാജി (രാജി തൈക്കൂട്ടത്തില്‍) മെമ്പര്‍
9 പെര്‍ക്കാട് ശ്രീകുമാര്‍ (കീച്ചേരില്‍ ശ്രീകുമാര്‍) മെമ്പര്‍
10 പുളളമ്പട ഷീമ മെമ്പര്‍
11 തെക്കേക്കര കിഴക്ക് എബ്രഹാം (സുനില്‍) മെമ്പര്‍
12 തെക്കുമുറി രാജേന്ദ്രക്കുറിപ്പ് മെമ്പര്‍
13 വാഴുതാന്നം ജെസ്സി മെമ്പര്‍