ക്ലോസ്

പതിയൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആറാട്ടുകുളങ്ങര വാര്‍ഡ് കെ സുകുമാരന്‍ മെമ്പര്‍
2 ഭഗവതിപ്പടി അജിത മെമ്പര്‍
3 ഇരുവ എെ അജയകുമാരി മെമ്പര്‍
4 ഇരുവ കിഴക്ക് പ്രകാശ് കുമാര്‍ (ബിജു) മെമ്പര്‍
5 ഇവൂര്‍ തെക്ക് ഉഷാകുമാരി മെമ്പര്‍
6 കളരിക്കല്‍ വാര്‍ഡ് പ്രസന്ന മെമ്പര്‍
7 കരുവാറ്റുംകുഴി പി ഡി സുനില്‍ മെമ്പര്‍
8 കുട്ടുക്കുളങ്ങര രാജശേഖരന്‍പ്പിള്ള മെമ്പര്‍
9 മലമേല്‍ ഭാഗം ക്യഷ്ണപ്പിള്ള (കിട്ടു) മെമ്പര്‍
10 പതിയൂര്‍ ടെമ്പിള്‍ വാര്‍ഡ് രമണി മെമ്പര്‍
11 പതിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് പതിയൂര്‍ നിസാര്‍ മെമ്പര്‍
12 പതിയൂര്‍ തൊട്ടം വി പ്രഭാകരന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍
13 പതിയൂര്‍ കല രാജന്‍ മെമ്പര്‍
14 പി എച്ച്സി വാര്‍ഡ് ദീപാ (അമ്പിളി) മെമ്പര്‍
15 രാമപുരം വടക്ക് വീണ മെമ്പര്‍
16 രാമപുരം തെക്ക് സൌമ്യ ശ്യം മെമ്പര്‍
17 സ്പിന്നിംഗ് മില്‍ വാര്‍ഡ് റഹിം കൊപ്പാറ മെമ്പര്‍
18 എസ് ആര്‍ കെ വി എല്‍ പി എസ് വാര്‍ഡ് ലീലാ ഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍
19 വേരുവള്ളിഭാഗം ബിന്ദു അശോകന്‍ മെമ്പര്‍