ക്ലോസ്

നോഡൽ ഓഫീസർ & ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍

നോഡൽ ഓഫീസർ & ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍
ക്രമ നം പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര് മൊബൈല്‍
1 കൃഷ്ണ തേജ ഐഎഎസ്
നോഡൽ ഓഫീസർ (പെരുമാറ്റച്ചട്ടം) &
സബ് കളക്ടർ, ആലപ്പുഴ
9447495002
2 മോന്‍സി പി അലക്സാണ്ടർ
നോഡൽ ഓഫീസർ (നിരീക്ഷകര്‍) &
പുഞ്ച സ്പെഷല്‍ ഓഫീസർ
8547610049
3 അബ്ദുൾ റഷീദ്
നോഡൽ ഓഫീസർ (പരിശീലനം)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇൻസ്പെക്ഷൻ)
9846852669
4 പാർവതീദേവി പി
നോഡൽ ഓഫീസർ (കംപ്യൂട്ടറൈസേഷൻ) &
ജില്ലാ ഇൻഫര്‍ർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ
9446559585
5 ചന്ദ്രഹാസൻ വടുതല
നോഡൽ ഓഫീസർ (മീഡിയ സെന്റര്‍) &
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
9495813589
6 സി.ഡി. ശ്രീനിവാസ്
ചാര്‍ജ് ഓഫീസർ(പെരുമാറ്റച്ചട്ടം) &
ജില്ലാ ലോ ഓഫീസർ
9447507484
7 സജീവ് ഡി
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ( മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം) &
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എൻ വിഭാഗം)
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9447596827
8 മനോജ്
ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍ (ക്രമസമാധാനം) &
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എ വിഭാഗം)
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9995079365
9 റെജി കുമാർ
നോഡൽ ഓഫീസർ (ചിലവ്) &
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
8547610052
10 പ്രീത പ്രതാപൻ
(ജില്ലാതല മീഡിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ & മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍ ) &
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എഫ്) വിഭാഗം
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9446486886
11 എസ്. അൻവർ
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഇലക്ഷൻ)
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9446075731
12 ജോസഫ്.വി
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് (ഇലക്ഷൻ)
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9995253896
13 റോണി.പി. സി
ജില്ലാ പ്രോഗ്രാമര്‍ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം
കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
9037906542