ക്ലോസ്

നിരീക്ഷകര്‍

പൊതു നിരീക്ഷകന്‍

കെ.ഡി.കുഞ്ജം ഐഎഎസ്

പൊതു നിരീക്ഷകന്‍
9425262590(മൊ.)
ഇ-മെയില്‍ : kdkunjam[at]gov[dot]in

ചിലവ് നിരീക്ഷകന്‍

ഗൌരവ് അവസ്തി ഐആര്‍എസ് (ഐടി)

ചിലവ് നിരീക്ഷകന്‍
9408792580(മൊ.)
ഇ-മെയില്‍ : gaurav[dot]awasthi[at]incometax[dot]gov[dot]in