ക്ലോസ്

നാശനഷ്ടങ്ങള്‍

01-08-2018 വരെ

 

ഭവന നഷ്ടം
ഇനം എണ്ണം(ഇതു വരെ) തുക(ഇതു വരെ)
മുഴുവനായി 27 60,20,000/-
ഭാഗികമായി 598 99,42,258/-
ആകെ 625 1,59,62,258/-
കാര്‍ഷിക നഷ്ടം
ഇനം വിസ്തീര്‍ണ്ണം/എണ്ണം തുക
ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍ 4030.16(ഹെക്ടര്‍) 15,17,14,800/-
ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചറല്‍ വിളകള്‍ 648.39(ഹെക്ടര്‍) 16,23,85,000/-
നാണ്യവിളകള്‍ 3275 എണ്ണം 88,85,000/-
മരങ്ങള്‍ കടപുഴകിയത് 7583 എണ്ണം 2,93,04,500/-
ബണ്ടിന്റെ ലംഘനം 2035.88(ഹെക്ടര്‍) 1,38,52,000/-
ആകെ കൃഷി 36,61,41,300/-
മറ്റുള്ളവ
ഇനം തുക
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി(ഏകദേശം) 500 കോടി
കെ.എസ്.ഇ.ബി 1,17,00,000/-
മത്സ്യ ബന്ധനം 9,10,000/-
മൃഗ സംരക്ഷണം 2,08,00,000/-
കെ.ഡബ്ല്യു.എ 23,50,000/-