ക്ലോസ്

താലൂക്ക് തലത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ പട്ടിക

  1.  ചേർത്തല  
  2. കുട്ടനാട്
  3. ചെങ്ങന്നൂർ
  4. അമ്പലപ്പുഴ
  5. മാവേലിക്കര