ക്ലോസ്

താലൂക്കുകള്‍ (6)

താലൂക്കുകള്‍
നമ്പര്‍ താലൂക്ക് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇമെയില്‍ അഡ്രസ്‌
1 ചേര്‍ത്തല 0478 281 3103 tahsildarcherthala@gmail.com
2 അമ്പലപ്പുഴ 0477 225 3771 tahsildaralappuzha@gmail.com
3 കുട്ടനാട് 0477 270 2221 tahsildarkuttanad@gmail.com
4 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 0479 241 2797 tokply04-ker@nic.in
5 ചെങ്ങന്നൂര്‍ 0479 245 2334 tahsildarcgnr@gmail.com
6 മാവേലിക്കര 0479 230 2216 tahsildarmavelikara@gmail.com