ക്ലോസ്

തട്ടാശ്ശേരി പാലം നിർമാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ എസ് ഐ എ ഏജൻസി നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട്

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 15/01/2020

Thattassery bridge