ക്ലോസ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ

സി.നം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ
1 അരൂര്‍
2 പൂച്ചാക്കല്‍
3 പള്ളിപ്പുറം
4 കഞ്ഞിക്കുഴി
5 ആര്യാട്
6 വെളിയനാട്‌
7 ചമ്പക്കുളം
8 പളളിപ്പാട്‌
9 ചെന്നിത്തല
10 മാന്നാര്‍
11 മുളക്കുഴ
12 വെണ്മണി
13 നൂറനാട്‌
14 ഭരണിക്കാവ്
15 കൃഷ്ണപുരം
16 പത്തിയൂര്‍
17 മുതുകുളം
18 കരുവാറ്റ
19 അമ്പലപ്പുഴ
20 പുന്നപ്ര
21 മാരാരിക്കുളം
22 വയലാര്‍
23 മനക്കോടം