ക്ലോസ്

ചെറുതന

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആനറി തെക്കേക്കര രത്നകുമാരി മെമ്പര്‍
2 ആനറി വടക്കേക്കര ശ്രീജ മെമ്പര്‍
3 ആയപ്പറമ്പ്  വടക്കേക്കര ശ്രീകല മെമ്പര്‍
4 ആയപ്പറമ്പ് തെക്കേക്കര സരിതാ രാജന്‍(സരിതാ സന്തോഷ്) മെമ്പര്‍
5 ചക്കുരേത് രാജേഷ് മെമ്പര്‍
6 ചെറുതന തെക്കേക്കര സുജിനി എസ്  (സുജിനി സജിത്ത്) മെമ്പര്‍
7 ചെറുതന വടക്കേക്കര ക്യഷ്ണകുമാരി മെമ്പര്‍
8 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് രാജശേഖര്‍ മെമ്പര്‍
9 പാണ്ടി പൊന്നപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
10 പൊച്ച പ്രസാദ് മെമ്പര്‍
11 തെക്കേക്കര തെക്കേയാട്ടം രേവമ്മ മെമ്പര്‍
12 വടക്കേക്കര തെക്കേയാട്ടം പത്മജാ(പത്മജാ മധു) മെമ്പര്‍
13 വെട്ടോലില്‍ ഹരികുമാര്‍ മെമ്പര്‍