ക്ലോസ്

കൈനകരി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര്  തസ്തിക
1 അറുനൂട്ടുംപാടം ആഗ്നസ്സ് ഗ്രിഗറി മെമ്പര്‍
2 ഭജനമഠം സുഷമ്മ ( സുഷമ്മ അജയന്‍ ) മെമ്പര്‍
3 ചേന്നംകരി കിഴക്ക് ഗിരിജ ( ഗിരിജാ വിനോദ് ) മെമ്പര്‍
4 ചെറുകളി കായല്‍ ടിന്റു ടി എം(ടിന്റു രവീഷ് ) മെമ്പര്‍
5 ഇടപ്പള്ളി വാര്‍ഡ് ജിജോ ( ജിജോ പള്ളിക്കല്‍ ) മെമ്പര്‍
6 എെലന്റ് വാര്‍ഡ് ജോബി വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍
7 കുപ്പപ്പുറം സുശീല ( സുശീലാ ബാബു ) മെമ്പര്‍
8 കുട്ടമംഗലം വിനോദ് ( വെട്ടില്‍ ) മെമ്പര്‍
9 കുട്ടമംഗലം പടിഞ്ഞാറ് സുനില്‍ (സുനില്‍ പി പത്മനാഭന്‍ ) മെമ്പര്‍
10 പഞ്ചായത്തു വാര്‍ഡ് എെഷാമ്മ( എെഷാമ്മ ജീവാനന്ദന്‍) മെമ്പര്‍
11 പുത്തന്‍തുറം സുബി ( സുബി സന്തോഷ് ) മെമ്പര്‍
12 തോട്ടുകടവ് ഷീല ( ഷീലാ സജീവ് ) മെമ്പര്‍
13 തോട്ടുവാത്തല സജിമോള്‍ ( സജിമോള്‍ സജീവ് ) മെമ്പര്‍
14 വാവക്കാട് മായാദേവി (മായാ രാജേഷ് വടക്കേ ചവറ) മെമ്പര്‍
15 വാവക്കാട് തെക്ക് രാജീവ് (കെ പി രാജീവ് ) മെമ്പര്‍