ക്ലോസ്

അഗ്രിക്സ് – 2019

 

കാർഷിക വ്യാവസായിക പ്രദർശനം -2019

സ്ഥലം  : എസ് ഡി വി സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ആലപ്പുഴ
2019 ഡിസംബർ 20 മുതൽ 28 വരെ