ക്ലോസ്

കരുവാറ്റ

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചക്കിട്ടയില്‍ രാധമ്മ മെമ്പര്‍
2 ഇ എ എല്‍ പി എസ് കുഴിക്കാട് കെ ആര്‍ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
3 ഹാസ്കപുരം റ്റി പൊന്നമ്മ മെമ്പര്‍
4 കാരമുട്ട് ലേഖ പി മെമ്പര്‍
5 കുറിച്ചിക്കല്‍ സുമ മെമ്പര്‍
6 മംഗള ഭാരതി ഷീലാ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
7 എന്‍ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ് നന്ദകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
8 നാരായണ വിലാസം അഖില്‍ ബി മെമ്പര്‍
9 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് സുരേഷ് കളരിക്കല്‍ മെമ്പര്‍
10 സമുദായത്തില്‍ തുണ്ടില്‍ മോഹനന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍
11 എസ് കെ വി എന്‍ എസ് എസ് യു പി എസ് മാധുരി മെമ്പര്‍
12 എസ് എന്‍ ഡി പി യു പി എസ്സ്  വാര്‍ഡ് സി സുജാത മെമ്പര്‍
13 സെന്റ് ജയിംസ് യു പി എസ് വാര്‍ഡ് സുലോചന ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍
14 റ്റി ബി ക്ലിനിക് ചന്ദ്രവതി മെമ്പര്‍
15 വില്ലേജ് ഒാഫീസ് മോഹന്‍ കുമാര്‍(അയ്യപ്പന്‍) മെമ്പര്‍