ക്ലോസ്

കണ്ടല്ലൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അമ്പലത്തുനട ബി ഉദയഭാനു മെമ്പര്‍
2 ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍ ജെ കോമള മെമ്പര്‍
3 കളരിക്കല്‍ എ ശോഭ മെമ്പര്‍
4 കളവാര്‍ഡ് ആര്‍ ഷൈനി മെമ്പര്‍
5 കോപ്പരത്ത് ഹൈ സ്കൂള്‍ എ രമ മെമ്പര്‍
6 മാടമ്പില്‍ സുരേഷ് ബാബു(കോലത്തു ബാബു) മെമ്പര്‍
7 മാങ്കുളം സരള ശങ്കരനാരായണന്‍ മെമ്പര്‍
8 പൈപ്പ് കവല എ വി രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍
9 പുല്ലുകുളങ്ങര രമ്യ മെമ്പര്‍
10 പുല്ലുകുളങ്ങര വടക്ക് ആര്‍ ബിന്ദു മെമ്പര്‍
11 പുതിയവിള ഗോകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
12 പുതിയവില്ല വടക്ക് എന്‍ രാജഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍
13 പുതിയവില്ല തെക്ക് മിനി എസ് മെമ്പര്‍
14 വടക്കന്‍ കോയിക്കല്‍ ആര്‍ വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
15 വരമ്പത്ത് വൈ രാജീവ് മെമ്പര്‍