ക്ലോസ്

കടക്കരപ്പള്ളി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഇല്ലിക്കല്‍ പ്രീജാ ഫ്രാന്‍സിസ് മെമ്പര്‍
2 കടക്കരപ്പള്ളി ജഗദീഷ് മെമ്പര്‍
3 കണ്ടമംഗലം ഗീതാമ്മ മെമ്പര്‍
4 കൊട്ടാരം മിനി മെമ്പര്‍
5 കുഞ്ഞിത്തൈ മെര്‍ലിന്‍ സുരേഷ് മെമ്പര്‍
6 മഞ്ചാടിക്കല്‍ ചന്ദ്രിക മെമ്പര്‍
7 ഒറ്റമശേരി നോര്‍ത്ത് കുഞ്ഞപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
8 ഒറ്റമശേരി സൌത്ത് ജെമ്മാ മാത്യു മെമ്പര്‍
9 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് സുരേഷ് ബാബു മെമ്പര്‍
10 പണ്ഡാരത്തൈ മിനി മെമ്പര്‍
11 പവര്‍ ഹൌസ് ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍
12 തൈക്കല്‍ ബീച്ച് പി ജെ പിയൂസ് മെമ്പര്‍
13 തങ്കി സഞ്ചിത്ത്കൈപ്പരിശേരില്‍ മെമ്പര്‍
14 വട്ടക്കര പത്മിനി മെമ്പര്‍