ക്ലോസ്

എസ്ബിഐ

# Branch Name & Address Tel/Fax E-mail Village/Taluk Location
1 Mullakkal, Near YMCA, Alappuzha 688001 2260816, 2252692, 2261816(Fax) sbimullakkal[at]sify[dot]com Mullakal/ Ambalapuzha Near YMCA
2 Civil Station 2251835, 2239442(Fax) sbicsalpy[at]sify[dot]com Alleppey/ Ambalapuzha
3 Arthinkal,Pb No 1, 688530 2572029, 2573636(Fax) sbiarthunkal[at]eth[dot]net Cherthala South/ Cherthala Opp: of Arthinkal St Andrew’s Ferona Church
4 Kommady, Pb No 1, 688008 2244472 sbikommady[at]sify[dot]com South Aryad/ Ambalapuzha

 

ബാങ്കുകള്‍
ആശുപത്രികൾ

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട്

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772248680
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

ഇ-മെയില്‍ : lsnooranad[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

നഗരസഭകള്‍
കോളേജുകൾ
തപാല്‍
സർക്കാരിതര സംഘടനകള്‍
സ്കൂളുകള്‍