ക്ലോസ്

ഉപ വരണാധികാരി

Assistant Returning Officers District Panchayaths

Sl. No. District Name,Designation,Address Phone Mobile Email
1 Alappuzha Moby J
Additional District Magistrate & Deputy Collector
9539562912 admalp.ker@nic.in

Assistant Returning Officers-Municipalities

Sl No LB
Code
Name of Local Body Official Name & Address of the Officer
(In English)
NAME OF THE OFFICER E mail ID
(Official)
Mobile No &
office LANDphone Number
with Sth code
WATSAPP NUMBER
1 M-11 Kayamkulam , Muncipal Engineer,Kayamkulam Municipality(1-22) Shylaja. C. K aeelsgdkayamkulam@gamil.com 9605944370 9605944370
2 M-11 Kayamkulam Superintendent(G), Municipal Office, Kayamkulam(23-44) Girija Kumari. A kylmsecretary@gmail.com 9744631071 9744631071
3 M-12 Mavelikkara Asst. Engineer
Mavelikkara Municipality(1-14)
JAYASREE.L. mvkaemmc@gmail.com 8304929497 8304929497
4 M-12 Mavelikkara Superintendent(G),Mavelikkara, Municipality(15-28) RAJU.R. secretarymmc@gmail.com 9539648855 9539648855
5 M-13 Chengannur Asst.Engineer, Chengannuur Municipality(1-14) MANU MOHAN. S lsgdcgnrmlty@gmail.com 8943895815 8943895815
6 M-13 Chengannur Superintendent,Chengannur, Municipality(15-27) VAMADEVAN NAIR S seccgnrmlty@gmail.com 9495823843 9495823843
7 M-14 Alappuzha Municipal engineer, Alappuzha Municipality(1-26) ANILKUMAR R S mealappuzha61@gmail.com 9605456580 9605456580
8 M-14 Alappuzha P.A to Secretary, Alappuzha Municipality(27-52) SHANIFA K S secretaryalappuzha@gmail.com 9526310577 9526310577
9 M-15 Cherthala Superintendent, Cherthala, Municipality(1-18) LALACHAN V M secretarycmc1@gmail.com 8075023717 8075023717
10 M-15 Cherthala , Assistant Engineer,LSGD,Cherthala Municipality(19-35) BREJIT P M assistantengineercmc1@gmail.com 9446616918 9446616918
11 M-62 Harippad Assitant Engineer,LSGD, Harippad Municipality(1-14) DEEPA S aelsgdharipadmunicipality@gmail.com 9961102890 9961102890
12 M-62 Harippad Superintendent, Harippad Muncipality(15-29) LALPRAMOD P secretaryharipad@gmail.com 9747582319 9747582319

LIST OF OFFICERS TO BE DESIGNATED AS ASSISTANT RETURNING OFFICERS-BLOCK PANCHAYATH

Sl.No L.B Code Name of Block Panchayath OFFICIAL NAME & ADDRESS OF THE OFFICER ( IN ENGLISH) NAME OF THE OFFICER Email ID Official Mobile No, Office Landline No. Watsapp number
1 B-31 Thycattussery BlockDevelopment officer, BDO Office,Thycattussery ,Panavally P.O BIJUKUMAR.A bdo_thykkattussery@yahoo.com 9496597183, 0478-2523010 9496597183
2 32 Pattanakkadu BlockDevelopment officer, BDO Office,PATTANAKKAD p.o Monish V.R bdo_ptkd@ymail.com 9961482012, 0478-2592249 9961482012
3 33 Kanjikkuzhy BlockDevelopment officer, BDO Office ,Kanjikkuzhi,S.N.Puram K.A.THOMAS kanjikuzhybdo@gmail.com 9847933949, 0478-2862445 9847933949
4 34 Aryad BlockDevelopment officer, BDO Office Aryad,Kalvoor.P.O Rajith.R aryadbdo@gmail.com 9747794942, 0477-2292425 9747794942
5 35 Ambalappuzha BlockDevelopment officer, BDO Office ,Ambalappuzha,Sanathanapuram P.O V.J.Joseph bdoamb@yahoo.in 9400788076, 04772266206 9400788076
6 36 Champakkulam BlockDevelopment officer, BDO Office ,Champakkulam,Champakkulam P.O Manju.M bdochm@yahoo.in bdonregachp@gmail.com 9446345229, 0477-2702294 9446345229
7 37 Veliyanadu BlockDevelopment officer, BDO Office ,Veliyanadu,Mabuzhakkary P.O Lalkumar.J.R bdo_veliyanad@yahoo.in ,bdoveliyanad@gmail.com 9946191739,
0477-2967805
9946191739
8 38 Chengannur BlockDevelopment officer, BDO Office ,Chengannur, Puliyoor P.O Sakhi .M bdochr@gmail.com ,8281040536 0479-2464298 9497018418
9 39 Harippad BlockDevelopment officer, BDO Office ,Mannarasala.P.O, Harippad DIPU S bdoharipad@gmail.com 7012796002, 0479-2413890 9447744122
10 40 Mavelikkara BlockDevelopment officer, BDO Office Mavelikkara,Puthiyakavu P.O Jyothilekshmi S bdo_mvk@yahoo.in 9495119009, 0479-2303457 9495119009
11 41 Bharanikkavu BlockDevelopment officer, BDO Office ,Bharanikkavu, Charammoodu P.O Dilshad.E bdonregabha@gmail.com 8075054343, 0479-2382351 8075054343
12 42 Muthukulam BlockDevelopment officer, BDO Office ,MuthukulamP.O LIJUMON.S. bdomuthukulam@gmail.com 9495528520, 0479-2472044 9495528520

Assistant Returning Officers Grama Panchayaths

Sl No LB Code Name of Local Body Name, Official Name & Address of the Officer Name of the officer E mail ID Official Mobile No, Office Landline No. Wats app number
1 G1 Arookutty Secrerary,Arookutty Gramapanchayath,Arookutty P O,Pin 688535 R A Pradeep Kumar arookuttygp@gmail.com 9496043603, 0478-2872828 9846461219
2 G2 Chennampallippuram Secretary , Chennampallippuram Grama Panchayat , Pallippuram P O , Cherthala – 688541 Geethakumari.P. chennampallippuramgp@gmail.com 9496043605, 0478-2552230 9496272454
3 G3 Panavally , Secretary , Panavally Grama Panchayat Usha P M panavallygp@gmail.com 478-2522250 9497676967
4 G4 Perumbalam ,Secretary,Perumbalam Grama Panchayat P.Jaya peumbalamgp@gmail.com 9496043609,0478-2512264 8848718025
5 G5 Thycattusseri Secretary,Thycattusseri Grama Panchayat P R SAJI thycattusserygp @gmail.com 9496043611 9446317619
6 G6 Aroor Gp Secretary, Aroor grama Panchayath, Aroor P .O -688534 Maniyappan.P.V aroorgp@gmail.com 0478-2872234 9567914534
7 G7 Ezhupunna Secretary, Ezhupunna Grama Panchayath, Eramalloor.P.O. Kamalesan ezhupunnagp@gmail.com 0478-2872562 9496043615
8 G8 Kuthiyathodu Secretary,Kuthiyathodu Grama Panchayath P.C Xavier kuthiathodegp@gmail.com 0478-2562250 9496043619
9 G9 Kodamthuruthu Secretarry, Kodam Thuruthu Grama Panchayath Muhammad Iqbal kodamthuruthgp@gmail.com 0478-2522249 9446036675
10 G10 Thuravoor Secretarry,Thuravoor Grama Panchayath SathiDevi Raman Nair thuravoorgp@gmail.com 0478-2562254 9287555344
11 G11 Pattanakkad Secretarry,Pattanakkadu Grama Panchayath VipinaChandran P.S pattanakkadgp@gmail.com 0478-2592232 9495119332
12 G12 Vayalar Secretarry,Vayalar Grama Panchayath Latha.A Menon vayalrgp@gmail.com 0478-2592601 9496043627
13 G13 Kanjikuzhy GP Secretary, Kanjikuzhy Gramapanchayat,S.N.puram .P.O. Sreedevi.K.U kanjikuzhygp@gmail.com 9496043629 8281006022
14 G14 Cherthala South , Secretary, Office of the Cherthala South Grama Panchayath, Cherthala South PO, PIN 688539 Anilkumar.S cherthalasouthgp@gmail.com 9496043631 9446014734
15 G15 Mararikkulam North Secretary Mararikkulam North Grama Panchayath Ajithakumari.L mararikkulamnorthgp@gmail.com 9496043635 9496301435
16 G16 Kadakkarappally Secretary,Kadakkarappally. Gramapanchayat,Kadakkarappally.P.O Babu kadakkarappallygp@gmail.com 9496043617 9447787134
17 G17 Thannermukkom Secretary, Thanneermukkom Grama Panchayath Abdulkhader.A thanneermukkamgp@gmail.com 9496043633 9446027965
18 G18 Aryad , Secretary,Aryad Grama Panchayat,Avalookkunnu P.O 688006 Sangeetha C.R aryaadgp@gmail.com 9496043639
0477 2258030
9447241738
19 G19 Mannancherry Secretary,Mananmchery Grama Panchayat, jojose baiju mannancherygp@gmail.com 9496043641 9496274844
20 G20 Mararikkulam South Secretary,Mararikkulam Gramapanchayath V V PRASAD marrarikulamsouthgp@gmail.com 9496043643 9446392473
21 G21 Muhamma Secretary,Muhamma Grama Panchayath Vinod P V muhammagp@gmail.com 9496043637, 0478-2862348 9446588195
22 G22 Ambalapuzha South Grama Panchayath SECRETARY,AMBALAPUZHA SOUTH GRAMA PANCHAYAT,AMBALAPUZHA,ALAPPUZHA-688561 Harikrishnan M.P ambalapuzhasouthgp@gmail.com 9496043645, 04772272033 9446065325
23 G23 Ambalapuzha North Grama Panchayath Secretary, Ambalapuzha North Grama Panchayath Office, Neerkunnam, Alappuzha Medical College P O, 688005 Rajkumar G ambalapuzhanorthgp@gmail.com 9496043647, 04772280525 9562553443
24 G24 Punnapra South Secretary, Punnapra South Grama Panchayath Biji.S punnaprasouthgp@gmail.com 9496043649, 04772287827 9747063232
25 G25 Punnapra North Secretary Punnapra North Grama Panchayath Paul.V.J punnapranorthgp@gmail.com 9496043651, 04772286171 9496271916
26 G26 Purakkad Secretary, Purakkadu Grama Panchayath Jenymon.S purakkadgp@gmail.com 9496043653, 04772272031 9497342492
27 G27 Edathua Secretary Edathua Grama Panchayath rajendran g edathuvagp@gmail.com 9746202973 9746202973
28 G28 Kainakary Grama Panchayat , Secretary, Kainakary Grama Panchayat, Kainakary P O, Alappuzha-688501 sabastian 9446855902
29 G29 Champakulam Grama Panchayat Ashley Nair, Secretary, Champakulam Grama Panchayat, Alappuzha-688503 Ashley Nair ashleynair@rediffmail.com 9496043659 9495631405
30 G30 Thakazhy SecretaryThakazhy Grama Panchayath sobha k 9496043661 9496043661
31 G31 Thalavady Secretary thalavady Grama Panchayath Baby sarojam thalavadygp@gmail.com 9496043663
32 G32 Nedumudy Secretary Nedumudi Grama Panchayath Joy Mathew nedumudygp@gmail.com 9496043665 9745915047
33 G33 Kavalam SECRETARY,KAVALAM GRAMA PANCHAYATH,KAVALAM PO,688506 Cleetus.E kavaalmgp@gmail.com 9496043667 9497177414
34 G34 Pulinkunnu SecretaryPulincunnu Grama Panchayath R.Sujatha pulincunnoogp@gmail.com 0477 2702267
9496043669
6282943658
35 G35 Neelamperoor Secretary Neelamperoor Grama Panchayath Shaik Biju.U neelamperoorgp@gmail.com 9496043671 9497335435
36 G36 Muttar SecretaryMuttarGrama Panchayath Sajumon Pathrose muttargp@gmail.com 9496043673 9249326556
37 G37 Ramankary Secretary Ramankari Grama Panchayath V.M.Saji ramankarygp@gmail.com 9496043667 9446308126
38 G38 Veliyanadu Secretary Veliyanadu Grama Panchayath Aneesha Beegum veliyanadgp@gmail.com 9496043677 9895202511
39 G39 Cheriyanadu Secretary Cheriyanaduh Grama Panchayath Reghulal V cheriyanadgp@gmail.com 9496043681 9495441354
40 G40 ALA JESSY V, SECRETARY, ALA GRAMA PANCHAYAT Jessy V alaagp@gmail.com 9496043679 9446053704
41 G41 Puliyoor Secretary Puliyoor Grama Panchayath R. Sreela puliyoorgp@gmail.com 9496043687 9446429545
42 G42 Budhanoor C.P Vincent, Secretary Budhanoor Grama Panchayat C.P Vincent budhanoorgp@gmail.com 9496043689 9961638695
43 G43 Pandanadu SecretaryPandanadu Grama Panchayath SHYLAJA.P.M pandanaadgp@gmail.com 9496043685 9446693116
44 G44 Thiruvanvandoor SecretaryThiruvanvandoor Grama Panchayath Sunitha G.S thiruvanvandoorgp@gmail.com 9496043683 8301043015
45 G45 Mulakkuzha Secretary Mulakkuzha Grama Panchayath G. Jyothish kumar mulakkuzhagp@gmail.com 9496043693 9497175640
46 G46 Venmony Secretary Venmony Grama Panchayath Snehaja Glory J venmonygp@gmail.com 9496043695 9526755800
47 G47 Karthikappally ULLAS KUMAR, Karthikappally gramapanchayat, Karthikappally P.O 690516 ULLAS KUMAR karthikappallygp@gmail.com 0479- 2485706 8921966695
48 G48 Thrikkunnapuzha Secretary Trikkunnappuzha Grama Panchayath SINDHU BALAKRISHNAN . V thrikunnapuzhagp@gmail.com 0479- 2482039 9496043697
49 G49 Kumarapuram SecretaryKumarapuram Grama Panchayath S.SUBHADEVI kumarapuramgp@gmail.com 9496043701 ,0479 – 2412776 9447452210
50 G50 Karuvatta Secretary, Karuvatta GP NISHA .N.THAYIL karuvattagp@gmail.com 9496043699 ,0479- 2492227 8547030747
51 G51 Harippad Panchayath Upgraded to Municipality
52 G52 Pallipad SecretaryPallippad Grama Panchayath SREELEKHA G.S pallippadgp@gmail.com 0479-2408656 ,9496043709 9745396323
53 G53 Cheruthana Secretary, Cheruthana Grama Panchayat, Cheruthana.P.O JACOB.C.JOSEPH cheruthanagp@gmail.com 0479- 2413278 9495133490
54 G54 Veeyapuram Secretary VeeyapuramGrama Panchayath BABUKUTTAN NAIR veeyapuramgp@gmail.com 9496043711 , 0479- 2319649 9895564780
55 G55 Mavelikkara Thekkekara Secretary Mavelikkara Thekkekara Grama Panchayath A K Sini thekkekkaragp@gmail.com 479-2328305/9496043721 9447306809
56 G56 Chettikulangara Secretary,
Chettikulangara
Grama Panchayat,
Chettikulangara P.O
690106
Sanal Nath.R chettikulangaragp@gmail.com 4792308314 9496043717
57 G57 Chennithala Thripperumthura GP ,Secretary,Chennithala Thripperumthura Grama Panchayat,Chennithala.P.O,Mavelikkara Sabeena.S chennithalathripperumthuragp@gmail.com 4792325396 9446335433
58 G58 Thazhakkara Secretary TazhakkaraGrama Panchayath Vinodkumar V thazhakkaragp@gmail.com 4792356048/9496043719 9061819666/9447412715
59 G59 Mannar secretary Mannar Grama Panchayath Beena s mannargp@gmail.com 0479-2312238 9446919833
60 G60 Chunakkara Secretary, CHunakkara Grama Panchayat, Chunakkara P.O, Alappuzha-690534 Gangalekshmi chunakkaragp@gmail.com 9496043723
04792379536
9497676384
61 G61 Nooranadu secretaryNooranadu Grama Panchayath Harkumar nooranadgp@gmail.com 9496043725
04792374840
9496158343
62 G62 Palamel Secretary Palamel Grama Panchayath Unnikrisknan Pillai P R palamelgp@gmail.com 9496043727
04792386326
9446182224
63 G63 Bharanickavu Harikumar K.B, Secretary, Bharanickavu Gramapanchayath,Pallickal p.o, kattanam-690503 Harikumar.K.B bharanickavugp@gmail.com 9496043729
0479 2332026
9446041081
64 G64 Mavelikkara Thamarakkulam Secretary Mavelikkara Thamarakkulam Grama Panchayath Beena mol.J thamarakkulamgp@gmail.com 9496043731
04792370038
9496691484
65 G65 Vallikunnam SecretaryVallikunnam Grama Panchayath Pradeep. S vallikunnamgp@gmail.com 9496043733
0479 2335236
9447869861
66 G66 Pathiyoor SecretaryPathiyoor Grama Panchayath GEEVARGHESE.P.A. pathiyurgp@gmail.com 04792435181 9496043745 9497246546
67 G67 Kandalloor SecretaryKandalloor Grama Panchayath SREERAJ.R. kdlrgp@gmail.com 04792430254 9496043737 9048822448
68 G68 Cheppad ,Secretay,Cheppad Grama Panchayat,Muttom.P.O-690511 DEEPTHI NAIR cheppadgp@gmail.com 04792412264 9496043741 9744048494
69 G69 Muthukulam Secretary Muthukulam Grama Panchayath BIJU.K. muthukulamgp@gmail.com 04792472027 9496043747 8547585249
70 G70 ARATTUPUZHA Secretary
Arattupuzha Grama Panchayath,
Arattupuzha P.O , 690535
BIJU.K. arattupuzhagp@gmail.com 04792488240 9496043735 8547585249
71 G71 Krishnapuram Secretary Krishnapuram Grama Panchayath M.SHAJAHAN krishnapuramgp@gmail.com 04792438682 9496043739 9495268307
72 G72 Devikulangara Devikulangara Grama Panchayat
Puthuppally
Alappuzha – 690527
SINDHU.S. devikulangaragp@gmail.com 04792445953 9496043743 9526077216
73 G73 Chingoli Chingoli Gramapanchayat
Chingoli
Alappuzha-690532
SREEDEVI chingoligp@gmail.com 04792486156 9496043703 9495544671