ക്ലോസ്

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ചെലവ് കണക്ക്

 

 

 

 

ക്രമ നമ്പർ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് പാർട്ടി ചെലവ് കണക്ക്
1 അഡ്വ. പ്രകാശ് ബാബു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി View
2 അഡ്വ. മനു സി പുളിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ് ) 10.10.2019

14.10.2019

3 അഡ്വ. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 10.10.2019

14.10.2019

4 ഗീത അശോകൻ സ്വതന്ത്രൻ 10.10.2019 (നൽകിയിട്ടില്ല)

14.10.2019

 

5 ആലപ്പി സുഗുണൻ സ്വതന്ത്രൻ 10.10.2019

14.10.2019

6 അഡ്വ. കെ.ബി.സുനിൽകുമാർ സ്വതന്ത്രൻ 10.10.2019 (നൽകിയിട്ടില്ല)

14.10.2019